תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי השימוש“), מסדירים את תנאי השימוש באתר freesbe, שכתובתו: ce.freesbe.com  (האתר“), המופעל על ידי פריסבי בע"מ, ח.פ. 514065283, עבורה ועבור החברות הנוספות הנכללות בקבוצת פריסבי כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות ועבור השירותים המסופקים על ידן (להלן: “פריסבי ” או “הקבוצה“) וכן עבור יצרני כלי הרכב השונים המשווקים בישראל על ידי פריסבי בע"מ (להלן: “היצרן“). כל גורם העושה שימוש או מנסה לעשות שימוש באתר (“משתמש“) מסכים לתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן). משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, מתבקש להימנע מכל שימוש באתר. מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו. החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה, ומומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן תדיר. עדכונים ו/או שינויים בתנאי שימוש ייכנסו לתוקף באופן מיידי. כללי, הסכמה ותחולה מדיניות הפרטיות זמינה בקישור זה, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. לצורך תנאי השימוש “מידע” – כל חומר, מידע או נתון, מכל סוג שהוא ובכל פורמט, ובכלל זה מידע ומידע רגיש כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“). האתר והשימוש בו האתר הוקם, בין היתר, בכדי לאפשר נגישות למידע אודות המוצרים והשירותים של מותג freesbe (להלן: “המותג“) בישראל, לרבות נתונים בקשר לרכבים המשווקים על ידי המותג בישראל. האתר כולל גם את השירותים של פריסבי בע"מ והחברות הנוספות בקבוצה. האתר עשוי לכלול גם מידע אודות שירותים או מוצרים נוספים הקשורים לתחום הרכב או לתחומים אחרים, המסופקים על ידי צדדים שלישיים (“שירותי צדדים שלישיים“), לרבות שירותי הקבוצה המסופקים על ידי חברות הקבוצה ו/או שירותי או מוצרי יצרני כלי הרכב השונים של הקבוצה. המידע באתר הינו מידע כללי המובא לשם נוחות המשתמש בלבד ואין להסתמך עליו. המשתמש מודע לכך שתיתכן אפשרות כי המידע באתר יהיה חלקי, שגוי, לא מותאם, לא מדויק או לא מעודכן. בפרט, נתוני היצרן המופיעים באתר (ובכלל כך במסגרת מפרטי רכבי היצרן, כתבי האחריות, ומחירוני הרכב), עשויים להופיע באתר באופן לא מדויק או נכון ואף להשתנות מפעם לפעם. התמונות באתר, לרבות תמונות דגמי הרכבים, נועדו להמחשה בלבד, והן עשויות לא לתאום את המציאות (למשל, הצבעים המוצגים באתר עשויים שלא להיות זהים לצבעים בפועל, בין היתר, בשל מגבלות טכנולוגיה או תאימות האתר למכשיר הקצה). יש לפנות לנציג מכירות מוסמך על מנת להיוועץ כיצד ניתן לקבל נתונים או פרטי מידע מדויקים ו/או עדכניים. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ו/או נטילת חבות כספית מכל סוג שהיא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, יש לבדוק את העובדות לאשורן ולהסתייע, על פי הצורך, במומחים ו/או נציגי הקבוצה. עוד יצוין, כי אין לראות בנתוני היצרן המופיעים באתר ככאלה היוצרים התחייבות או חובה כלשהי כלפי המשתמש או כל אחד אחר, לרבות לא כהצעה מחייבת או מצג כלשהו בנוגע למוצרים או שירותים כלשהם. המשתמש מאשר כי הקבוצה ו/או היצרן לא יהיו אחראים בגין כל נזק העלול להיגרם בקשר עם האמור בסעיף זה. מוצרי או שירותי היצרן או השירותים או התקשרות עם היצרן ו/או עם הקבוצה תעשה בהתאם למסמכי היצרן ו/או הקבוצה, ו/או הסכמים אחרים המחייבים את היצרן ו/או את הקבוצה. אין באתר, בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות כדי לשנות או לגרוע מכל הסכמה, הסכם או תנאים מחייבים אחרים החלים בין היצרן ו/או הקבוצה לבין המשתמש, וכל הסכמה הסכם או תנאי כאמור יגברו על האמור באתר (לרבות האמור במסמכים המשפטיים), בתנאי שימוש ו/או במדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע למשתמש כי באתר עשויות להופיע דוגמאות שונות למסמכים משפטיים ו/או הסכמים ו/או מסמכים הנוגעים להתקשרות עם היצרן (למשל, כתבי אחריות) ו/או עם הקבוצה ו/או צדדי ג’ אחרים (להלן: “מסמכים משפטיים“). המסמכים המשפטיים קיימים באתר לצורך נוחות והתרשמות בלבד, ולא יחייבו את היצרן, הקבוצה או כל צד ג’ אחר. ידוע למשתמש כי רק הסכם מחייב בין הקבוצה ו/או היצרן לבין המשתמש יחייב את הצדדים לאותו הסכם. האתר מאפשר למשתמש לבקש שנציג ייצור עמו קשר ו/או להתחיל הליך של קבלת שירותים מסוימים, למשל הזמנת נסיעת מבחן ו/או הזמנת תור למרכז שירות, ובכלל זאת על ידי השארת פרטים רלוונטיים באמצעות האתר. השארת פרטים כאמור מהווה הסכמה מכללא לקבלת פנייה טלפונית מהקבוצה וזאת גם במקרה של רישום למאגר שהוקם לפי הוראות סעיף 16ב(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. סיום הליך הזמנת השירותים הזמינים באתר כאמור, ופניות בקשר לשירותים אלו, יעשו באמצעות נציג הקבוצה או מי מטעמה בלבד. השארת פרטים כלשהם לחזרה ו/או ביצוע הליך הזמנה או חלקו באמצעות האתר (למשל באמצעות מילוי טופס צור קשור לחזרה טלפונית, לתיאום נסיעת מבחן ו/או תיאום תור למרכז שירות) לא יקים לקבוצה ו/או מי מטעמה כל חובה בקשר לחזרה או יצירת קשר עם המשתמש או בקשר לאספקת שירותים או מוצרים כלשהם. בכפוף לתנאי השימוש, הקבוצה מעניקה למשתמש רישיון, לא בלעדי, בר ביטול בכל עת, לעשות שימוש אישי (לא מסחרי) באתר (להלן: “הרישיון“). למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של המידע הקיים ו/או הזמין באתר, ללא אישור מראש ובכתב מאת הקבוצה (הרשאית להימנע ממתן אישור כאמור או להתנותו בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט ובלי שתידרש לתת נימוקים לעניין). הקבוצה רשאית, לסרב ליתן רישיון שימוש באתר, או בכל חלק ממנו או לשלול, בכל עת, את הרישיון או הזכויות המוענקות למשתמש תחת תנאי שימוש אלו, או לחסום את הגישה של המשתמש לאתר, באופן מלא או חלקי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה, וללא חובה למתן הודעה כלשהיא למשתמש בקשר לכך. זאת לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: א. המשתמש הפר את תנאי השימוש; ב. המשתמש מסר מידע אשר לדעת הקבוצה הינו שגוי או לא מדויק; ג. לדעת הקבוצה, המשתמש הפר או עלול להפר התחייבות אחרת כלשהי כלפיה או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בה, במשתמש כלשהו או צד שלישי אחר או בפעילות התקינה של האתר; ד. לדעת הקבוצה, המשתמש עשה שימוש באתר שאינו תואם את רוח האתר או את מדיניות היצרן או הקבוצה. הקבוצה רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה וללא חובה ליתן התראה מוקדמת או הודעה, להפסיק את השימוש באתר, או בחלקו, מעת לעת, בין היתר, לצורכי תחזוקתו, עדכונו או ארגונו. מובהר, כי הקבוצה בשום אופן אינה מתחייבת לבצע עבודות תחזוקה או עדכון מכל סוג שהוא לאתר. חשבון אישי מקוון ונתוני רישום כחלק מהשירותים שניתנים באתר הקבוצה עשויה לאפשר לחלק מהמשתמשים לקבל ו/או למסור ו/או לעדכן נתונים מסוימים באופן מקוון (להלן: “אזור אישי“). השימוש באזור האישי מיועד רק למשתמשים רשומים. במסגרת הליך הרישום יכול והמשתמש יתבקש לספק נתונים מסוימים, כגון מספר טלפון ומספר תעודת זהות (להלן: “נתוני הרישום“). המשתמש אינו חייב למסור את נתוני הרישום, כולם או חלקם, אך מבלי למוסרם יתכן והמשתמש לא יוכל ליהנות מהשירותים או השימושים הניתנים במסגרת האזור האישי. במידה ומשתמש מסוים קיבל אמצעי גישה (כגון שם משתמש וסיסמא) (להלן: “אמצעי הגישה“) עליו לשמור על פרטים אלו, בסודיות מוחלטת, להימנע ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם (לרבות הימנעות משמירת נתונים אלו על גבי מחשב ו/או מכשיר סלולארי ו/או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט (להלן: “ציוד קצה“). השימוש באמצעי גישה הינו אישי בלבד, והמשתמש רשאי להשתמש אך ורק באמצעי הגישה שהוקצו לו (ככל שהוקצו לו). המשתמש: א. מאשר שכל שימוש שיעשה במי מאמצעי הגישה שלו יראו בו כאילו נעשה על ידו; ב. מתחייב לשאת בכל נזק אשר יגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלו (גם אם נעשה על ידי אחר); ג. פוטר את הקבוצה ו/או מי מטעם כל אחת או אחד מהם, ו/א צדדים או גופים אחרים שלהם המידע עובר,  מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור. הקבוצה רשאית, מפעם לפעם ומבלי ליתן על כך הודעה, לשנות את המידע, כולו או חלקו, באתר, לרבות את נתוני היצרן, המחירים, המפרטים ו/או המסמכים משפטיים המופיעים באתר. שימושים אסורים מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו המשתמש אינו רשאי: א. להשתמש באתר ו/או במידע הכלול בו באופן שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש לרבות לגשת או לנסות לגשת לאזורים אשר אינם תואמים את הרשאות המשתמש; ב. להעתיק, להפיץ, להציג (לרבות לא במסגרת framing), להעביר, ליצור קישור או לנצל את האתר או לפגוע בזכויות הקנייניות של הקבוצה או צד ג’ אחר, בשלמותן או בחלקן; ג. לבצע כל שימוש פוגעני או מפר באתר, לרבות שימוש הפוגע או מפר זכויות כלשהן (כולל זכות לפרטיות, וזכויות קנייניות), של הקבוצה ו/או צדדים שלישיים כלשהם; ד. לאסוף או לאגור כל מידע בקשר למשתמשים אחרים ו/או המידע באתר; ה. להשתמש באתר באופן העלול לפגוע באחר, לפגוע במוניטין של מי מבין החברות בקבוצה או כל צד שלישי; ו. לפרסם, להעלות לאתר, להעביר באמצעות האתר או בקשר אליו לקבוצה או לצד שלישי כלשהו נתונים מטעים או שאינם מדויקים, שגויים או שעלולים להטעות, וכן תכנים העלולים להיתפס כתכנים אישיים, סודיים, בלתי חוקיים, פוגעניים או זדוניים, לרבות תכנים העלולים להתפרש ככאלה; מובהר בזאת, כי הקבוצה רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה, להסיר כל תוכן מהאתר מבלי שתהיה לה כל אחריות בקשר לכך; ז. לפרסם, להעלות לאתר או להעביר באמצעות האתר או בקשר אליו תוכן פרסומי כלשהו (אלא אם ניתן לכך אישור במפורש ובכתב על ידי הקבוצה); ח. לפגוע בפעולתו של האתר או להפריע לו לרבות באמצעות עקיפה, שינוי, התערבות או סיכול של רכיבי בטיחות שמגנים על האתר, על מידע של המשתמשים באתר, על החומרה התומכת באתר או על התכנים של האתר או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות המארחים את האתר או מאפשרים את זמינותו. מידע המשתמש המשתמש מאשר בזאת, כי כל מידע שנמסר על ידו באמצעות האתר או בדרך אחרת, לרבות פרטים אישיים להתקשרות ו/או מספר רישוי הרכב, וכן כל מידע הנאסף בקשר למשתמש כמפורט בתנאי השימוש לרבות במסמך מדיניות הפרטיות (להלן: ״מידע המשתמש״), נמסר מרצונו החופשי של המשתמש. המשתמש מאשר שהוא מורשה למסור את מידע המשתמש, לרבות מידע שימסור בעתיד או שיימסר אודותיו או מי מטעמו ממקור כלשהו לקבוצה ו/או למי מטעמה (שאף הוא, למען הסר ספק, בגדר “מידע המשתמש”), ומסכים שהאיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של מידע המשתמש יעשו כאמור במדיניות הפרטיות. המשתמש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת בנוגע לכל מידע המשתמש כי: א. כל מידע המשתמש (לרבות פרטי התקשרות ומידע שנמסר ביחס לצדדים שלישיים) הינו אמיתי שלם ומדויק; בפרט, המשתמש מסכים כי במידה ויימצא כי מידע אשר נמסר על ידו הינו שגוי או לא מדויק, בין אם השגיאה במידע זה נעשתה במודע ובין אם לאו, עלול הדבר להוביל לכך שבקשת המשתמש לקבלת שירות או מוצר כלשהו תסורב או תענה בצורה לא מדויקת או שתטופל בצורה לא נכונה. מבלי לגרוע מכל זכות של הקבוצה ו/או מי מטעמה על פי דין או הסכם, הקבוצה או מי מטעמה רשאים, אך אינם חייבים, לנקוט בכל הפעולות הדרושות, לפי שיקול דעתם, על מנת לתקן את השגיאה או את אי הדיוק במידע, ולחייב את המשתמש בכל נזק או הוצאה או הפסד בקשר לכך; ב. יעדכן בהקדם האפשרי את הקבוצה בכל שינוי במידע המשתמש; ג. המשתמש רשאי למסור את המידע למטרות ולשימושים כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות ולא חלה עליו מגבלה מכוח הדין ו/או חוזה ו/או אחרת מלמסור את המידע כאמור; ד. יהא האחראי הבלעדי בקשר למידע המשתמש, לרבות בקשר לשימוש במידע זה כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות; ה. הקבוצה רשאית, אך אינה חייבת, לפקח על תהליך ואופן מסירת או איסוף מידע המשתמש. באספקת מידע כלשהו, המשתמש מעניק בזאת לקבוצה ו/או לחברות הקבוצה ו/או ליצרן ו/או מי מטעמם ו/או לצדדים או גורמים אחרים המצוינים במדיניות הפרטיות, רישיון, בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות שימוש במידע המשתמש כאמור ככל שיידרש לפי שיקול דעתם, כדי להשיג את המטרות המפורטות בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות. המשתמש מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד הקבוצה, יצרן הרכב כאמור ו/או צדדים או גורמים אחרים שלהם המידע עובר או הקשורים באספקת מוצרי ו/או שירותי היצרן ו/או השירותים ו/או שירותי הקבוצה, בגין הפרת זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין ופרטיות, בכל הנוגע למידע המשתמש ולשימושים בו כאמור. צדדים שלישיים המשתמש מודע לכך כי האתר כולל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו”ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות ו/או מידע הנוגע לשירותים או מוצרים אשר מסופקים על צדדים שלישיים (להלן: “אתרים או שירותים של אחרים“). כך, למשל, האתר כולל קישורים והפניות לאתר אינטרנט המציע שירותי טרייד אין, לאתר סוכנות ביטוח ו/או לעמוד קרן התרומות של הקבוצה וכן גם קישורים למדיות חברתיות שונות (כגון אך לא רק – Facebook ו-Instagram). המשתמש גם מודע לכך שחלק מתכני האתר מסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “מידע של אחרים“). כך, למשל, נתונים המתקבלים מהיצרן ו/או מי מטעמו, לרבות מחירונים, נתוני או מפרטי הרכבים, תמונות הרכבים, וכתבי אחריות או נתונים הנוגעים למרכזי שירות או מכירה לרכבי היצרן. אתרים או שירותים של אחרים ומידע של אחרים, ככל שכלולים באתר, מופיעים אך ורק למען הנוחות, ואין לראות בהכללתם באתר כהמלצה או הצעה מצד הקבוצה, היצרן או מי מטעמם. הקבוצה אינה שולטת באתרים או השירותים של אחרים ו/א במידע של אחרים, ואינה מנטרת אותם, ואינה אחראית לפקח בצורה כלשהי על הנעשה במסגרתם או על תכניהם. שימוש באתרים או בשירותים של אחרים עשוי להיות כפוף לתקנונים, הסכמים, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש החלים עליהם. הקבוצה ממליצה למשתמש, לפני כל שימוש באתרים או שירותים של אחרים, לקרוא את התנאים החלים עליהם כאמור, ובמידה ואינו מסכים לתנאי כלשהו להימנע מכל שימוש בהם. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתרים ושירותים של אחרים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והקבוצה לא תישא בכל אחריות או חובה בקשר לנזקים (כהגדרתם להלן) הקשורים לכך. אבטחת מידע באתר רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים אפליקציות ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המשתמש מודע ומאשר כי על אף שהקבוצה והיצרן משתמשים באמצעי אבטחה שונים ייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר, והמשתמש עדיין חשוף לסיכונים כאמור ובכלל כך המשתמש עדיין חשוף לסיכון של חדירה למאגרי הנתונים של הקבוצה ולגניבת מידע ממנו או מהקבוצה בכל דרך אחרת. בפרט, ככל שייתכן השימוש באתר לצורך צפייה במידע אישי, הדבר חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש בציוד קצה. המשתמש מאשר כי הוא מודע לסיכונים אלו והוא יהא האחראי הבלעדי בגינם, וכי הקבוצה והיצרן לא יהיו אחראים לנזק שנגרם בעקבות חדירה כאמור ובמקרה של זליגת או העברת מידע אודות המשתמש או מהמשתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה מחדירה זו. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע חדירה של ווירוסים לאתר או למערכות המחשב הקשורות אליו. אחריות ושיפוי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או הזמין באמצעותו ו/או כל קישור לאתר או פלטפורמה אחרים המופיע בו ו/או התוכנה שעליה מבוסס האתר, ניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמו שהם (AS IS), וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים במפורש בתנאים אלה, לרבות לא בקשר להתחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, ובכלל כך מצגים ו/או התחייבויות כאמור בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון, נכונות המידע, הזמינות, רציפות השימוש ו/או תכונות של האתר והמידע בו וכן השימוש בהם ו/או התאמתם למטרה או לצורך מסוים כלשהו. הקבוצה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, יועציה או מי מטעם מי מהם (להלן: “צדדים קשורים“), אינם אחראים לאתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים ובכלל כך ליחסים כלשהם בינם לבין המשתמש. מובהר, כי הנגשת אתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים, ככל שנעשית, הינה אך ורק לנוחות המשתמש וכי הקבוצה לא בחנה אותם ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע על ידי המשתמש לאחרים הינה באחריותו המלאה של המשתמש. בפרט מובהר, כי הקבוצה איננה אחראית לכמות, איכות, אופן ומועד אספקת, חוקיות או למוסריות של אתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים ו/או לכל עניין אחר הקשור אליהם או ליחסים בין צדדים אלו למשתמש, בין אם נעשו במסגרת השימוש באתר או בקשר אליו, ובין אם נעשו בכל דרך אחרת. פרסומות למוצרים ו/או לשירותים של צדדים שלישיים (לרבות לאתרים או שירותים של אחרים) יכולות להופיע באתר מעת לעת בחסות ובאמצעות שירות חיצוני. מובהר, כי לקבוצה אין שליטה על בחירת הפרסומות המופיעות באתר, סדר הופעתן, אמיתות, חוקיות או מוסריות תוכנן. הקבוצה איננה אחראית לפרסומות כאמור. השימוש באתר מותנה, בין השאר, בתקשורת זמינה ורציפה של אינטרנט, ואי קיום תקשורת אינטרנט ו/או הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש באתר. השימוש ברשת האינטרנט עשוי להיות כרוך בחיובים שונים מצד ספקי תקשורת. האתר אינו מותאם לכל ציוד הקצה ודפדפני האינטרנט. הקבוצה איננה אחראית לכל הוצאה, אבדן או נזק שיגרמו בקשר לדרישת התקשורת (ובכלל כך לכל מצב של אי זמינות תקשורת), חיובים הכרוכים בשימוש באינטרנט, אי התאמת האתר לציוד קצה או לדפדפן מסוים. בשימוש באתר, ובמסירת פרטים לקבוצה, בין אם באמצעות האתר ובין אם בכל דרך אחרת, המשתמש משחרר את הקבוצה והיצרן, ו/או צדדים או גופים אחרים שלהם המידע עובר ו/או צדדים קשורים של כל אחד או אחת מהמצוינים בסעיף זה, מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור או שימוש במידע שיימסר על ידי מי מהם ומוותר בזאת על כל טענה הקבוצה וכל צד כאמור בקשר לכך. הקבוצה, היצרן והצדדים הקשורים לא יישאו בשום אחריות או חובה, תחת כל עילה משפטית בנוגע  לאחד או יותר מאלה: בגין נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט (להלן ביחד: “נזקים“), הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לאתר או למידע בו, ובכלל כך כל נזק שיגרם כתוצאה מכל כשל, שגיאה, חוסר זמינות, אי דיוקים, השמטות, התיישנות, חוסר עדכון, השמטה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם (לרבות כל נזק לציוד הקצה של המשתמש), נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית הנוגעים, לאתר ולמידע בו או הזמין באמצעותו, או לשירותים והמוצרים המופיעים באתר או לשירותים או המוצרים של הקבוצה או הצדדים הקשורים ו/או בקשר לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות, לרבות פוגעת ו/או בלתי חוקית, של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. בפרט, הקבוצה והצדדים הקשורים לא יישאו בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו בקשר עם תחולת המסמכים הנוספים (כהגדרתם לעיל) והיותם גוברים על כל תנאי סותר הכלול באתר או במידע (לרבות במסמכים הזמינים להורדה באתר). בשום מקרה האחריות הכוללת של הקבוצה וכל הצדדים הקשורים לכל הנזקים, באופן מצטבר, בקשר לשימוש באתר או תנאי שימוש אלה לא יעלו על הסכום ששולם על ידי המשתמש, אם בכלל, בתמורה לגישה לאתר. במידה ותנאי זה אינו מותר בדין, היקף האחריות המצטבר של פריסבי וכל הצדדים הקשורים כאמור, לא יעלה על הסכום המינימלי המותר על פי הדין. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הקבוצה ואת מי מהצדדים הקשורים ו/או כל מי מטעמם, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש או מהפרה בדרך אחרת כלשהי של תנאי השימוש או מהפרה של הדין על ידי המשתמש. זכויות קנייניות ביחס שבין הקבוצה למשתמש, האתר, לרבות כל המידע שבו (למעט מידע המשתמש בכפוף לרישיון או זכויות השימוש שניתנים במסגרת תנאי השימוש) וכל השירותים או המוצרים הכלולים בו או הניתנים בקשר אליו, לרבות בנוגע לעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסט, קול, תמונה (כולל תמונות אילוסטרציה), אנימציה, תסריט, קוד מחשב, סימן מסחר, סמל, וכל מידע או חומר אחר הכלול בו, הינם רכושה הבלעדי של הקבוצה, והיא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני בקשר לאתר ולתכניו כאמור. האתר על כל המידע בו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, למעט כפי שהותר לו במסגרת הרישיון האמור לעיל ובכפוף ליתר תנאי השימוש. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לנזק כבד לקבוצה ו/או ליצרן ו/או מי מטעמם עקב הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים. המשתמש נותן לקבוצה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע המשתמש ומידע אחר אודותיו המפורט במדיניות הפרטיות ליצירת עיבודים סטטיסטיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע המשתמש שנמסר על ידי המשתמש או הנאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי השימוש, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: “מידע סטטיסטי”) מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של הקבוצה, והיא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. הקבוצה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך ליתן הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לקבוצה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו. שירות לקוחות ופרטי יצירת קשר בכל מקרה של שאלה בנושא תנאי השימוש או האתר המשתמש מוזמן ליצור קשר באמצעות הפרטים מופיעים באתר. מדיה חברתית – SOCIAL MEDIA באתר עשויה להיות הפניה לעמוד/י היצרן ברשתות חברתיות מסוימות (להלן בהתאמה: “רשתות חברתיות” ו-“עמודי היצרן ברשתות חברתיות“). חשוב לזכור שהשימוש בעמודי היצרן ברשתות חברתיות נעשה באמצעות פלטפורמות של הרשתות החברתיות, אשר יש להן פונקציונאליות, תנאי שימוש ופרקטיקות שימוש במידע ומדיניות פרטיות משל עצמן. השימוש בעמוד היצרן ברשתות החברתיות או בפונקציות קשורות באתר כפוף לפונקציונאליות, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות. מומלץ שהמשתמש יקרא ויראה שהוא מסכים לתנאים אלו לפני כל שימוש בעמודי היצרן ברשתות החברתיות. היצרן ו/או הקבוצה רשאים להשתמש בפונקציות הזמינות באמצעות הרשתות החברתיות, אך הם או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות בקשר לשימוש בהם על ידי המשתמש. מבלי לגרוע ממדיניות הפרטיות, מובהר בזאת, כי היצרן ו/או הקבוצה רשאים להשתמש בנתוני המשתמש הנאספים או המתקבלים אודותיו (פרטים נוספים אודות פרקטיקות האיסוף והשימוש במידע אודות המשתמש קיימים במדיניות הפרטיות) במסגרת שימושם ברשתות החברתיות, לרבות לצורך ביצוע קמפיינים ו/או שימוש באמצעי שיווק או פרסום אחרים, הזמינים במסגרת הרשתות החברתיות, וזאת על פי תנאים המוסדרים במסגרת הרשתות החברתיות. דין, שיפוט ושונות האתר מיועד למשתמשים בישראל בלבד. האתר תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא יקימו כל חובה או התחייבות לקבוצה, ליצרן, ו/או כל צד ג’ אחר לגבי משתמשים ו/או לקוחות שאינם תושבי ישראל ו/או בקשר למי שאינו משתמש ו/או לפעולות או יחסים אשר אינם במסגרת האתר. הדין החל על תנאי שימוש, מדיניות הפרטיות ומסמך אבטחת המידע וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש, הסכסוך יתברר בבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד (ולא תהא סמכות שיפוט לכל בית משפט אחר). אין בתנאי השימוש או במידע המופיע באתר כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומד לקבוצה או מי מטעמה (לרבות חברות הקבוצה) על פי כל דין או הסכם. כל זכות או סעד של הקבוצה בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים הקיימים לה על פי דין או הסכם (לרבות כל הסכם אחר מול המשתמש). כל השתהות של הקבוצה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על זכות כאמור. אם וככל שיקבע על ידי ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש הינו בלתי חוקי, הדבר לא יבטל את יתר התנאים בתנאי השימוש ו/או את חלקי אותו תנאי שבוטל שלא בוטלו ו/או צומצם על ידי הערכאה השיפוטית כאמור. הקבוצה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש. המשתמש רשאי לשמור תנאי שימוש בכתב על-ידי הדפסתם או שמירת עותק מהם, ומוותר בזאת על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

לקבלת הצעה משתלמת השאירו פרטים:​